Giới thiệu Rada

Hiểu một cách ngắn gọn, Rada là một nền tảng ứng dụng chia sẻ trên cơ sở kết nối cộng đồng các nhà cung cấp dịch vụ, các cá nhân có kỹ năng đến người sử dụng dịch vụ có khoảng cách gần nhau nhất trong phạm vi cả nước dựa vào bản đồ số …

Read More