Phần đăng ký thông tin dành cho các đơn vị chuyên nghiệp có số lượng thợ phục vụ tại nhà từ 5 người trở lên.

Không áp dụng đối với các cửa hàng nhỏ hoặc có thợ nhưng không phục vụ tại nơi khách hàng yêu cầu.